Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Lucas Bakker Podiumtechniek voor webwinkels: LucasBakkerpodiumtechniek.nl - www.trussmateriaal.nl - www.theatermateriaal.nl - www.rolweg.nl 

ARTIKEL 1:  TOEPASSELIJKHEID.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen gedaan door Lucas Bakker Podiumtechniek,  verder te noemen als LBP en op alle overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende verbintenissen waarbij LBP als verkopende partij optreedt en een natuurlijk of een ander dan natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, als wederpartij, verder te noemen Wederpartij.
1.2 De Wederpartij met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met LBP gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
1.3 Door de Wederpartij gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden binden LBP slechts indien en voor zover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een daartoe bevoegd directielid van LBP zijn aanvaard.
ARTIKEL 2: OFFERTES.
2.1 Alle aanbiedingen van LBP zijn vrijblijvend en onverbindend tenzij schriftelijk anders is vermeld. LBP behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, schetsen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van LBP en mogen zonder toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt worden.
2.2 Aan door LBP verstrekte gegevens (afbeeldingen, tekeningen, gewichtsopgaven, catalogi, etc.) of documentatie en al dan niet door LBP gedemonstreerde proefopstellingen kunnen geen rechten worden ontleend.
ARTIKEL 3: TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST.
3.1 De overeenkomst tussen LBP en de Wederpartij komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door een daartoe bevoegde medewerker van LBP.
3.2 In geval van telefonische verkoop geldt de mondelinge opdracht door de Wederpartij als een onherroepelijk aanbod door de Wederpartij aan LBP. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding daarvan door LBP.
3.3 De Wederpartij wordt geacht met de juistheid van de schriftelijke acceptatie/ bevestiging van de order in te stemmen, indien hij niet binnen zeven dagen na dagtekening daarvan LBP schriftelijk van zijn bezwaren in kennis heeft gesteld.
3.4 ST heeft het recht een order zonder opgave van redenen te weigeren.
3.5 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1 en 3.2 kan LBP een order ook accepteren door feitelijke uitvoering van de order.
ARTIKEL 4: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en door hetgeen in deze verkoop- en leveringsvoorwaarden is bepaald. Bij op specificatie van de afnemer gemaakte artikelen zijn die specificaties bindend en is LBP niet gehouden op risico’s in verband met de effecten daarvan te wijzen, noch is zij daarvoor aansprakelijk.

4.2 Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een daartoe bevoegd directielid van LBP.

4.3 Geringe afwijkingen van de overeenkomst van de door LBP geleverde zaken - in model, uitvoering, capaciteit of anderszins zijn toelaatbaar voor zover de door LBP te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
4.4 Indien een door LBP te produceren product of te leveren zaak op verzoek van de wederpartij wordt aangepast dan wel in samenwerking met deze wederpartij of met een derde wordt geproduceerd of ontwikkeld, blijft dit product zowel tijdens de ontwikkeling als in de eindvorm qua ontwerp en auteursrechtelijk geheel eigendom van STP.
STP is geen vergoeding voor levering aan derden of gebruik van het product op andere wijze verschuldigd aan de wederpartij en de wederpartij is niet gerechtigd het eindproduct als eigen product te gaan produceren of te verkopen, noch om ter zake octrooien of andere rechtsbepalende registraties aan te vragen en/of te vestigen. Dit geldt ook indien op verzoek van de wederpartij een derde is
ingeschakeld voor de betreffende samenwerking.
ARTIKEL 5: PRIJZEN.
5.1 Alle prijzen gelden voor levering af Hardinxveld Giessendam en zijn exclusief BTW.. Een en ander tenzij schriftelijk anders vermeld.
5.2 STP is bevoegd overeengekomen prijzen op grond van een zich na de totstandkoming van de overeenkomst voordoende verandering van omstandigheden te verhogen, wanneer van LBP onder deze veranderde omstandigheden gebondenheid aan de overeengekomen prijs naar alle redelijkheid niet kan worden gevergd.
In dit geval heeft de Wederpartij het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na dagtekening per aangetekende post schriftelijke de verklaring te ontbinden zonder dat zij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.
ARTIKEL 6: LEVERING EN RISICO.
6.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en / of contracten zijn benaderingen en binden LBP niet, tenzij deze schriftelijk bevestigt deze als bindend te beschouwen. Bij overschrijding van de laatst gemelde leveringstermijnen is de Wederpartij gerechtigd LBP schriftelijk bij aangetekende post een fatale termijn te stellen mits deze termijn in de omstandigheden van het geval redelijk is en in ieder geval niet korter is dan 45 dagen.
6.2 LBP is bevoegd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover overleg met cliënt worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is LBP gerechtigd de reeds geleverde goederen en / of diensten steeds direct te factureren.
6.3 De zaken worden geacht te zijn geleverd en het risico van de zaken gaat over op de wederpartij:
- bij levering vanaf het kantoor of magazijn: op het moment van overgave;
- indien is overeengekomen dat de zaken worden afgehaald bij LBP :op het aan de Wederpartij meegedeelde moment waarop de zaken ter afhaling gereed liggen;
- bij levering franco huis: op het moment dat de zaken bij de Wederpartij zijn voorgereden;
- bij levering door middel van aangetekende post: zodra de zaken door LBP voor de verzending zijn aangetekend.
6.4 De Wederpartij is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen, dan wel af te halen op het moment dat de zaken ter afhaling gereed liggen. Kosten die ontstaan door weigering van ontvangst dan wel niet-tijdige afhaling van de bestelde zaken, kosten van opslag hieronder begrepen, komen voor rekening van de Wederpartij.
6.5 Een eventueel schriftelijk door LBP aangegane levertijd gaat in op het moment dat over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in bezit zijn van LBP.

ARTIKEL 7: ANNULERING.
7.1 De Wederpartij is bevoegd, bij overschrijding van de in artikel 6.1 bedoelde fatale termijn, de order kosteloos te annuleren door LBP hiervan schriftelijk bij aangetekende post te berichten.
7.2 Wanneer de Wederpartij, in andere gevallen of op andere wijze dan de in het eerste lid van dit artikel genoemde gevallen, de order annuleert, is de Wederpartij vijfentwintig procent van het orderbedrag plus de B.T.W. daarover verschuldigd, met een minimum van Euro 75,00.
ARTIKEL 8: VERVOER.
8.2 Indien STP voor het vervoer zorg draagt worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij verzonden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een transportverzekering, tenzij schriftelijk door STP is bevestigd dat deze daarvoor zorg draagt.
ARTIKEL 9: BETALING.
9.1 Volledige betaling van de geleverde zaken en/of diensten dient te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de door LBP te versturen factuur.
9.2 Bij niet tijdige betaling is de Wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. Met ingang van de dag waarop de Wederpartij in verzuim is geraakt, is hij over het aan LBP verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand dat hij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
9.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van Euro 75,00 en zijn opeisbaar door het enkele feit dat de Wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
9.4 ST heeft steeds het recht om van de Wederpartij naar het oordeel van LBP voldoende zekerheid te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen bij gebreke waarvan ST het recht heeft de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een schriftelijke verklaring is vereist en/of de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
9.5 Beroep op schuldvergelijking (compensatie) door de Wederpartij van vorderingen van LBP met vorderingen van de Wederpartij is niet toegestaan.


ARTIKEL 10: RECLAME.
10.1 De Wederpartij wordt geacht het geleverde direct bij ontvangst te controleren. Reclames betreffende de kwaliteit en / of de conformiteit van het geleverde, welke direct bij aflevering zichtbaar zijn, dienen binnen 24 schriftelijk te worden gemeld.
10.2 Reclames over facturen dienen binnen vijf dagen na de factuurdatum schriftelijk bij LBP te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens tussen partijen als juist gelden.
10.3 Alle andere reclames dienen binnen 48 uur nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden telefonisch of e-mail bij LBP worden gemeld.
10.4 De telefonische reclame dient binnen vijf dagen met een duidelijke omschrijving van de klacht aangetekend aan LBP te worden bevestigd.
10.5 Indien de Wederpartij niet voldoet aan de voorschriften van dit artikel is LBP niet verplicht de gebrekkige zaak te vervangen of te herstellen.
ARTIKEL 11: WERKZAAMHEDEN VAN DERDEN.
11.1 Indien LBP voor de uitvoering van een order gebruik maakt van diensten van derden kunnen ook deze derden indien zij ter zake van voorvallen tijdens of gebreken aan dan wel tengevolge van hun werkzaamheden door de Wederpartij worden aangesproken zich beroepen op deze voorwaarden.
ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID.
12.1 De aansprakelijkheid van LBP is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de door haar gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan wel transportverzekering ter zake wordt uitgekeerd. STP is in ieder geval slechts aansprakelijk in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan haar zijde. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 De aansprakelijkheid van LBP kan nimmer het bedrag van de order te boven gaan, tenzij en voor zover op basis van haar verzekering in dat specifieke geval een hoger bedrag wordt uitgekeerd.
ARTIKEL 13: NIET-TOEREKENBARE TEKORTKOMING.
13.1 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming veroorzaakt door een omstandigheid waardoor LBP niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, staking, uitsluiting, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, in beslagname, brand, defecten aan machinerie, transportmogelijkheden, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden, die door LBP voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld of van wie LBP anderszins afhankelijk is, aan hun verplichtingen jegens LBP.
ARTIKEL 14: EIGENDOMSVOORBEHOUD.
14.1 De geleverde zaken zowel verwerkt als onverwerkt, blijven eigendom van ST totdat de Wederpartij aan al haar lopende verplichtingen inzake de betreffende en andere leveringen en diensten door LBP heeft voldaan.
14.2 De Wederpartij verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten totdat zij aan al haar verplichtingen jegens LBP heeft voldaan.

ARTIKEL 15: JURIDISCHE KOSTEN.
15.1 Indien LBP op grond van een van de bepalingen van deze voorwaarden zich genoodzaakt ziet over te gaan tot incasso van aan haar toekomende bedragen is de Wederpartij verplicht daarnaast te voldoen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand & schadevaststelling.


ARTIKEL 16: RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTERS.
16.1 Op alle door en/of in naam van LBP gesloten overeenkomsten, rechtshandelingen, leveringen, etc. en steeds als deze voorwaarden van gelding zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Toepassing van de eenvormige wet op de internationale koop (Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten.
Indien de wederpartij is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het EEG verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (EVO verdrag) en/of is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de ten uitvoer legging van beslissingen in burgerlijke zaken en handelszaken (EEX verdrag) is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Dordrecht of de naar relatief recht bevoegde kantonrechter bij uitsluiting bevoegd, tenzij LBP een naar algemene regels bevoegde ander rechter verkiest en behoudens het recht van hoger beroep en cassatie.
16.3 Indien de wederpartij in een ander dan de in lid 2 genoemde landen is gevestigd is bij de in lid 1 genoemde geschillen de rechter in Dordrecht bij uitsluiting bevoegd. LBP is echter gerechtigd te bepalen dat het Nederlands Arbitrage Instituut in plaats van de rechter bevoegd zal zijn in welk geval de arbitrage zal worden gevoerd in de Nederlandse taal en volgens Nederlandse wetgeving en zal plaatsvinden in Dordrecht.

Retourbeleid / Herroepingsrecht